Ellingsberg Regnskap AS       

Autorisert Regnskapsførerselskap

Daglig leder Autorisert Regnskapsfører Ole Anders E. Ellingsberg 

Tjenester / Priser

                                                           
Startside Nyheter Hvem er vi ? Tjenester / Priser Kontakt oss Adresse/Åpningstider Tips om nettsteder "Bygland"

 

Opp
Gamle prisavtaler
Konsulenttjenester
Om Fakturaen
Forsinkelsesrente mv

For timepristilbud til nye kunder ta kontakt med byrået. Se ellers under for 2012.

For nye kunder gir vi et konkurransedyktig pristilbud som ligger i det nedre sjikt av prisnivået i distriktet.

 

Vi har i to forskjellige satser på timeprisen for våre kunder:

 

Grunntjenester: 650+mva

Dette er f.eks.:

- Foretnings/landbruksregnskap: Bilagsbehandling, bokføring, mva og løpende avstemming. PS: vi er et bondelagstilknyttet kontor innen dette fagområdet for landbruksregnskap.

- Lønn: Føring, avgiftsoppgjør/innberetning, utbetaling, personal.

- Fakturering: Registrering, bokføring, utsendelse, purring.

- Periodisk rapportering og oppfølging: F.eks. Tertiærrapporter og oppdragsadministrasjon.

I denne kategorien kommer vanligvis alt arbeid med regnskapet fra og med innsamling av bilagene til regnskapet er vanlig avstemt. I tillegg faller arbeid med fakturaer, lønn, avgiftsoppgave, momsoppgaver og ellers det meste av rapportering og enkel rådgivning som løpende blir utført for kunden naturlig inn under her. Også andre tjenester og rutiner ved kontoret som ikke direkte har med løpende føring av bilag og skjemaer blir fakturert på denne satsen siden de er pålagt ved lov eller er en del av gode bokføringsskikk og er en naturlig del av løpende oppdragsutførelse. F.eks. gjelder dette tid brukt på å oppfylle lovpålagte krav til timeregistrering og oppfølging, eller lovpålagte rapporter som periodiske rapporter som f.eks. tertiærrapporter. Med andre ord er dette timesatsen som brukes på de tjenester som normalt utføres løpende i løpet av året jamfør oppdragsavtalen og ellers offentlige bestemmelser eller sedvaner/skikker som gjelder bokføring mv. Mer om hva vi utfører på hovedsiden eller under siden "Hvordan lese fakturaen" som har en link til venstre på denne siden.

PS: Når det gjelder fakturering så avtales det ofte en stykk pris pr utsendte faktura på vegne av deres firma. Den er for 2012 på 80 kr pluss moms viss annet ikke blir avtalt. At vi fakturerer ut for kunden er i utgangspunktet en billig tjeneste beregnet for de med svært få utgående fakturaer i måneden. Det vil for de kundene ofte ikke være hensiktmessig å kjøpe og sette seg inn i et eget dataprogram for fakturering komme bedre ut økonomisk ved å la hos gjøre det. Men husk at det skal ikke store antallet fakturaer eller mye datakunnskap til før det lønner seg for kunden selv å lage sine egne fakturaer selv.

 

Spesialiserte tjenester: 880+mva

Dette er satsen for mer krevende og spesialiserte tjenester som f.eks.:

- Årsoppgjør: F.eks. Selvangivelse, næringsoppgave, årsregnskap m/noter ol., skatteberegning, vanlig skatteplanlegging, vanlige skatteklager, og ellers andre årsoppgjørsposter som f.eks. vurderinger ang. dyretall og andre periodisering i samband med årsoppgjøret.

- Etablering: Registrering av bl.a. enkeltpersonforetak eller starthjelp til andre foretaksformer mv.

- Spesialisert rådgivning og konsulenttjenester: Her rådgivning som ikke er en naturlig del av løpende oppfølging av regnskapet, og da innen vår kjernekompetanse på temaer som f.eks. aktiv skatteplanlegging og budsjettering. Ellers skaffer vi kontakt med andre rådgiver med aktuell kompetanse og autorasjon/godkjenning innen fagområder ikke dekket på vårt eget kontor. Vi bruker standardpris som utgangspunkt, men avtaler ofte egen timepris for det enkelte oppdraget. Det er en egen underside som omtaler dette emnet som heter Konsulenttjenester .

 

Det faktureres vanligvis for medgått tid på timebasis:

Vi fakturer våre tjenester og rutiner etter medgåtte eller beregnet tidsforbruk på de forskjellige kundene, og/eller etter avtalt fastpris eller stykkpris viss dette er avtalt på forhånd.

Det mest vanlige eksemplet på "beregnet tidsforbruk" er påslaget for "månedlige rutiner" med for øyeblikket 3 % på timeprisen for timer angående t.o.m. året regnskapsåret 2010. Fra og med regnskapsåret 2011 er dette påslaget innbakt i standard timepriser og er lenger ikke egen post på fakturaer. Dette er et påslag som skal dekke beregnet tidsforbruk ved å ajourføre og kontrollere timelister og legge dette inn med riktig grunnlag og timepris i fakturasystemet og annen oppfølging av de kundene det har blitt jobbet med i løpet av måneden. Dette er for tid som egentlig har påløpt i samband med arbeidsoppgavene, men som påløper etter at en har skrevet slutt på timelisten. Det er omfattende krav til hvor mye en må registrere av detaljer ang. tidsforbruket og det er en rekke bestemmelser og forskrifter som gjelder for den lovpålagt timeregistrering slik at dette arbeidet tar litt tid. Alternativet er å pluss på tiden med registreringsarbeidet på selve arbeidsøkten som "påløpt tid" men dette er mye mer tungvint å gjennomføre og beregne rent praktisk og det vil ikke få noen større betydning på sluttprisen totalt sett om en gjorde

Ekstrakostnader utover timepris varsles om på forhånd så sant det ikke er avtalt noe annet i pristilbud eller oppdragsavtaler med vedlegg eller kostnaden er ubetydelig. Tillegg som kan komme er f.eks.: Kjøregodtgjørelse, porto for pakker, porto for masse utsendelser av brev/lønnsslipper ol., innleid tjenester fra samarbeidspartnere og andre utlegg som er naturlige å få refundere fra kunde. Statens satser brukes i størst mulig utstrekning der det passer. Tilleggskostnader utover det ubetydelige i tillegg til den vanlige timeprisen, blir det opplyst om på forhånd om det finnes en god mulighet for å gjøre det. Tilleggskostnader som er/kan være avtalt i pristilbud, oppdragsavtalen eller i tilleggsavtale, eller utløst av bistands/opplysningsplikten blir ikke alltid varslet siden de da uansett vil påløpe og være hjemlet i avtaleverket eller i lovverket.

 

PS: Statens satser så langt de passer.

PS 2: Når det gjelder detaljer på mottatt fakturaen se egen underside på link til venstre som er kalt "Om fakturaen" for å vite hva som skjuler seg bak de forskjellige navnene.

PS 3: For enkelte kunder vil det være nødvendig å kreve A-konto betaling eller forskuddsbetaling før det avregnes mot medgåtte time i etterkant.

 

Ang. pris for gamle kunder:

Eksisterende/gamle kunder fra før 1/1/2011 må se egen link til venstre som heter "Gamle prisavtaler" når det gjelder henvisning til hvor dere finner timeprisene. PS Dette gjelder også gamle medlemmer av Bygland Rekneskapslag som følger samme timeprissats som andre gamle kunder f.o.m. 2009.

Hit Counter

 

Startside ] Gamle prisavtaler ] Konsulenttjenester ] Om Fakturaen ] Forsinkelsesrente mv ]

Copyright © 2003 Ellingsberg Regnskap
Sist endret: 19/1/2011 Hit Counter