Ellingsberg Regnskap AS       

Autorisert Regnskapsførerselskap

Daglig leder Autorisert Regnskapsfører Ole Anders E. Ellingsberg 

Om Fakturaen

                                                           
Startside Opp Gamle prisavtaler Konsulenttjenester Om Fakturaen Forsinkelsesrente mv

 

Opp

Om å lese hva som står på fakturaen.

Fakturaen har normalt 10 dagers forfallstid, men det justeres opp med noen ekstra dager viss den er postet noen dager etter fakturadatoen.

På fakturaen vil det stå en type tjeneste (se under), måned og et årstall eller forklaring på hva det gjelder. F.eks. "Bilagsbehandling November: 2011": Det betyr at det er arbeid utført i november samme år som fakturadatoen og at det er arbeid som gjelder regnskapsåret 2011. I noen sjeldne tilfeller kan arbeidet være utført i en tidligere måned enn f.eks. november men først ha blitt registrert på den måneden pga. f.eks. en timeliste fra en ansatt har kommet for sent inn og ikke blitt med på en tidligere faktura. Men

 

Under er forskjellige typer av de mest brukte tjenester som blir spesifisert på fakturaen listet opp. De er delt opp i to grupper om de regnes som Grunntjenester eller Spesialiserte tjenester:

Grunntjenester til lav timesats:

Bilagsbehandling: Her kommer det meste av regnskapsarbeidet som f.eks. sortering, kontering, føring, avstemminger av bank/balanse, utregning av moms. Her kommer det også inn å av og til tid brukt til å ringe rundt til leverandører for å skaffe fakturakopier og kontoutdrag nå det eventuelt mangler og en bare har lagt ved en purring i beste fall. NB Husk å ikke bare lever inn en purring, men også den original fakturaen for det er den originale fakturaen som gir rett på fradrag på moms og skatten noe som IKKE purringen gir. Husk også at det er mange lovpålagte krav eller standarder som gir en del arbeid som må gjøres uansett om regnskapet er lite og oversiktlig eller stort og rotete, og det derfor blir mye arbeid med avstemming og sånn etter en har ført selve bilagene inn i regnskapet. Det gir fort en høyere pris pr bilag i gjennomsnitt i små regnskaper eller i terminer med få bilag enn når det er mange bilag i en periode/termin eller i et regnskap.

Lønn: Sannsynligvis selvforklarende men er f.eks. sortering, kontering, utregning og føring av lønn i lønnssystem eller regneark. Utarbeidelse av terminoppgaver, lønnsslipper osv.

Fakturering: Gjelder utsending av fakturaer i ditt navn til dine kunder: F.eks. sortering, kontering, utregning og utsending av fakturaer vi sender ut for ditt firma i ditt navn. Ofte stykkpris er, men noen ganger vil det allikevel blir noe ekstraarbeid til timepris. Selv om det avtalt stykkpris pr faktura så blir det av og til ekstratid pga. feil i mottatt fakturagrunnlag eller feil på fakturaadresse ol. som krever ekstra tid til å ringe deg eller sjekke opp adresser i telefonkatalogen når en regning kommer i retur fra posten pga feil adresse i fakturagrunnlaget mottatt fra deg f.eks. Også utarbeidelse, oppsett og oppdatering av vareregister ol. er narurlig å ta på timepris uansett.

Kundestøtte: Her kommer arbeid med oppgaver som normalt ikke er en del av regnskapsoppdrag: F.eks. hjelp til å installere et fakturaprogram på egen pc, eller hjelp over telefon til det samme. Eller fylle ut et skjema til en søknad eller spørreskjema fra en offentlig etat som Statistisk Sentralbyrå. Eller fylle ut andre meldinger og skjemaer som ikke er hører naturlig til regnskapsarbeidet. Noen typer enkel opplæring kommer også med her viss det er aktuelt. Viss det ikke er snakk om mye tid her blir ofte noen få minutter eller en liten time ført på "Andre timer/rutiner" (se lenger nede).

Månedlige rutiner: Her føres hovedsakelig tid som oppstår pga kravene som lovverket setter oppdragsdokumentasjonen når det gjelder kravet til bl.a. spesifiserte timelister og fakturagrunnlag. For arbeid på regnskapsårene 2009 og 2010 har det blitt brukt et 3 % prosent påslag for dette jfr. bergninger gjort på gjennomsnittlig timeforbruk for dette. Denne posten faller bort fra og med arbeid på regnskapsåret 2011 da dette påslaget fra og med regnskapsåret 2011 er innkalkulert i "grunntimeprisen".

Andre timer/rutiner: Dette er en skikkelig sekkepost som innholder alt som ikke passer i andre poster og som skal fakturer til lav timepris. Tjenesten "periodisk rapportering og oppfølging" som er nevnt på forsiden av hjemmesiden er f.eks. med i denne posten. Her kommer ellers mye av den tiden som ikke har direkte noe med føring av bilag, lønn, fakturaer å gjøre. Som f.eks. revisormøter, innrapportering av skjemaer/moms/avgift, inn og utlevering av bilag, oppfølging av oppdrag, administrasjon av oppdrag, ajourføring av oppdragsdokumentasjon, telefonsamtaler, kundemøter, enkel rådgivning og ikke minst tid til å utarbeide pliktig rapportering som tertiærrapporter, halvårsrapporter og andre lovpålagt oppgaver som har kommet mer og mer inn med økt arbeidsmengde pga ny lovgivning for bokføring og skatter. Men viss det er snakke om arbeidstid som krever at spesialisert kompetanse er involvert med f.eks. utarbeidelse av lønnsomhetsanalyser ol. havner tiden ikke her men som spesialisert rådgivning til høyere timesats. Som andre timer/rutiner kommer gjerne alt "ekstraarbeid" utenom selve føringen og avstemmingen som en regnskapsfører må utføre og dokumentere pga at forskrifter, lover og god bokføringsskikk som krever at det er en del rutiner og oppgaver som må utføres på alle kunder eller spesielle rutiner på enkelte kunder viss spesielle forhold oppstår i deres virksomhet. F.eks. registrering av inn og utleveringer av bilag er et slikt krav, andre er utarbeidelse av periodiske rapporter, diverse former for pålagt dokumentasjon av oppdraget og utførte oppgaver, lovpålagt kundeoppfølging mv., registrering av utførte oppgaver/rutiner, pålagt vedlikehold av oppdragsjournaler og avtaler. Et godt eksempel her er f.eks. sjekklista du måtte gå igjennom med oss det møtet vi skrev oppdragsjournalen viss du husker den, den er noe som Kredittilsynet har pålagt oss å gå igjennom med på alle nye kunder. Også bistand og opplysningsplikten som regnskapsfører har overfor en del myndigheter innen skatteetaten bl.a. kan fort gi noen timer viss det kommer et bokettersyn f.eks. på regnskapet eller arbeidsgiveravgiften. Husker en snekker som sa: "Nå må jeg snart fylle ut et nytt skjema, til kommunen, på hver eneste spiker jeg slår inn så nå vet jeg ikke om jeg gidder mer." Sånn føler nok mange regnskapsførere det i blant også når det tar lenger tid å dokumentere alt rundt det at du har ført et bilag eller 10 enn å føre selve bilagene i blant. Kravene til dokumentasjon ble mye mer omfattende etter ny bokføringslov kom i 2006 slik at denne posten kan i blant bli relativt stor i forhold til andre poster enn den kunne ha vært om regelverket hadde vært litt mer tilpasset småbedrifter og enkeltpersonforetak en det er nå i dag

 

Spesialiserte tjenester til høy timesats:

Årsoppgjør: Selvangivelse og årsregnskap mv. Dvs. arbeid med tilleggsposteringer (som f.eks. avskriving/tap på fordringer ol.), utarbeidelse av grunnlag for næringsoppgaver, skjemaer til selvangivelse, Til slutt utfylling og kontroll av skjemaer som selvangivelser og årsregnskap som sendes til likningskontoret og Regnskapsregisteret mv. Her kommer også møter/telefonkontakt med kunde for å diskutere årsoppgjørsposteringer eller kontakt med revisor av samme grunn. Kort og godt alt en trenger å gjøre for å lage en selvangivelse eller årsregnskap etter at regnskapet er avstemt ellers.

Skattesaker uten fradragsrett: Arbeid med noen typer skattesaker eller skatteklager mv. vil ikke være fradragsberettiget i momsen og/eller på skatten selv om det gjelder selskapet/foretaket selv eller eieren av foretaket sin egen skattklage/selvangivelse. PS i tillegg vil f.eks. arbeid med å ordne eller beregne skatten for f.eks. barn eller svigermor ikke være fradragsberettiget og komme i denne posten.

Spesialisert Rådgivning: Tid angående spesielle oppgaver ol. som ikke faktureres etter standardsatsen for vanlige grunntjenester. Slik som f.eks. lønnsomhetsanalyser og andre ting som krever spesiell utdannelse eller kompetanse. F.eks. Hjelp til budsjettering når det gjelder mer enn enkel oppsett. F.eks. Skriftelig rådgivning med henvisninger til hjemler og lovverk ellers.

Stiftelseskostnader (til balanseføring): Under selskapsetablering ol. vil noen kostnader regnes som stiftelseskostnader. Derfor er egen post for tid brukt til etablering og stiftelse av foretak nødvendig siden disse kostnaden ofte ikke vil være fradragsberettiget direkte som vanlig driftskostnad på resultatet, men istedenfor skal balanseføres mot f.eks. overkursfondet på aksjene. Er derfor naturlig med en egen spesifisert post på selve fakturaen.

Konsulenttjenester: Tid angående spesielle oppgaver ol. som ikke faktureres etter standardsatsen for vanlige grunntjenester. Slik oppdrag avtales spesielt. Innleide tjenester kan også være med her når de ikke gjelder noen av postene over. Bruker denne posten til også spesiell rådgivning til høy sats.

 

Forsinkelsesrenter og purregebyr (på vanlig faktura) eller egen Rentenota:

Se egen underside på denne linken: Forsinkelsesrenter mv

 

Noen andre uttrykk som brukes på fakturaene ganske ofte.

"Etterarbeid": Gjelder ofte arbeid på et regnskap, selvangivelse eller årsoppgjør som f.eks. har blitt utført etter at f.eks. selvangivelsen har vært levert til likningskontoret. Typisk eksempel da vil være å kopiere opp en ekstra kopi av selvangivelsen til arkivet ditt eller mitt, lage ny skatteberegning, eller for å ta kopier av årsoppgaver fra bank ol. momsoppgaver, bankavstemminger til mitt arkiv viss du ønsker originalene i retur eller oppbevart et annet sted enn i min varetekt. Jeg må ha kopier eller originaler liggende i opptil 10 år i tilfelle kontroll uansett. Det er ofte i de tilfeller du har bedt meg om å returnere originalene eller ta ekstra kopier av det som du har levert til meg til ditt arkiv at det blir mye "etterarbeid". En annen typisk kilde til denne posten er tid til klargjøring og omlegging til nytt regnskapsår i lønns- og regnskapssystemene.

 

Hit Counter

 

Startside ] Opp ]

Copyright © 2003 Ellingsberg Regnskap
Sist endret: 19/1/2011 Hit Counter